Rozliczenia za rok 2011

W związku z nieumieszczeniem naszego stowarzyszenia w wykazie instytucji uprawnionych do 1% za rok 2011, nie ma obecnie możliwości aby przekazać 1% podatku na cele FWRP poprzez nasze Stowarzyszenie.

Przyczyną takiego stanu rzeczy okazały się uchybienia formalne w złożonym do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej sprawozdaniu rocznym.

Oczywiście podjęliśmy starania, aby jak najszybciej powrócić na wspomniany wykaz  składając stosowne odwołanie , niemniej w obecnej sytuacji prawnej  najprawdopodobniej będzie to możliwe dopiero przy rozliczeniach za  rok  2012.

 

Natomiast dla wszystkich, którzy zdecydują się przekazać swój 1% na cele rehabilitacji paralotniarzy proponujemy wsparcie fundacji "Rokor1" z Gdyni, która również wspiera rehabilitację paralotniarzy.

W sprawozdaniu PIT należy wpisać  numer KRS Fundacji "Rokor 1":
KRS 0000060003

oraz w odpowiedniej rubryce w sprawozdaniu podać cel wpłaty: "Paralotniarze" lub  "Rehabilitacja paralotniarzy".

 

Brak naszego stowarzyszenia w wykazie uprawnionych do 1% PIT nie oznacza oczywiście utraty statusu organizacji pożytku publicznego, tak więc działalność Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy jest i będzie prowadzona nadal na dotychczasowych zasadach.

Już wkrótce opublikujemy szczegółowe sprawozdanie finansowe za rok 2011.

Na dziś możemy podać  wstępnie, iż suma wpłat na FWRP w roku 2011 wyniosła 40.736,30 PLN z czego 31. 578,75 PLN pochodziło z 1%, a pozostała kwota z wpłat od indywidualnych darczyńców.

FWRP udzielił w roku 2011 zwrotu kosztów rehabilitacji na ogólną kwotę 9.157,55 PLN dla trzech wnioskodawców, a saldo końcowe na koniec roku wyniosło 100.294,78 PLN