Aktualny statut Klubu - stan na dzień 2010-04-13.

 

 

STATUT
GDYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PARALOTNIARZY
"Glide Club Gdynia"
(tekst jednolity)

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy "Glide Club Gdynia", zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie zrzesza pilotów paralotniowych, członków ich rodzin oraz inne osoby które wyrażą chęć działania na rzecz tego środowiska.

§ 2

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdyni. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji, i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 oraz o wystąpieniu z niej decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowana większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Popularyzacja paralotniarstwa oraz innych sportów lotniczych.
 2. Podnoszenie bezpieczeństwa lotów oraz kwalifikacji lotniczych członków stowarzyszenia.
 3. Wspieranie sportowych ambicji członków stowarzyszenia.
 4. Działalność polegająca na wspieraniu i finansowaniu rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej paralotniarzy oraz innych osób fizycznych poszkodowanych w związku z uprawianiem sportu paralotniowego.
 5. Działalność polegająca na wspieraniu i finansowaniu aktywności sportowej, zawodowej a także integracji i aktywizacji społecznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.

§ 5 a

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną oraz nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Dochód z działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie szkoleń,
 2. pomoc w uzyskiwaniu uprawnień,
 3. organizację zawodów sportowych,
 4. organizację spotkań, imprez rekreacyjnych, wycieczek, obozów,
 5. prowadzenie poradnictwa,
 6. działalność informacyjną i wydawniczą,
 7. współpracę z mediami,
 8. działalność edukacyjną,
 9. współpracę międzynarodową,
 10. organizację konferencji,
 11. prowadzenie serwisu informacyjnego w internecie.

 

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6a

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia każda osoba fizyczna, w tym małoletni powyżej 16 roku życia - za zgodą jego opiekunów – przedstawicieli ustawowych.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać obcokrajowiec niezależnie od miejsca zamieszkania.
 3. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przesłanej poczta lub pocztą elektroniczną w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

§ 8

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy stowarzyszenia oraz uczestniczyć w organizowanych przez nie działaniach.
 5. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.

§ 9

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:

 1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularne opłacanie składek.

§ 9a

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
 3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji i uczestniczenia w realizacji celów.

§ 9b

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie same prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich

§ 10

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 6 miesięcy.
 3. wykluczenia z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,
 4. śmierci członka,

Od uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia lub wykluczenia można się odwołać do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

 

 

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Kadencja władz trwa 2 lata.

§ 12

O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym , zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 13

W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, może zostać dokooptowana po jednej osobie do składu każdego z tych ciał.

Walne Zebranie Członków

§ 14

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. O miejscu, terminiach i porządku obrad Zarząd powiadamiaczłonków drogą mailową, bądź poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeżeli na zebraniu w pierwszym terminie nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, jednakże nie później niż w ciągu miesiąca.
 3. Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie nie wymaga kworum.

§ 15

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się co dwa lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Zarządowi,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub ich poszczególnych członków,
 4. podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej ilości kandydatur. Odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

Zarząd

§ 17

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
 2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. Zarząd składa się z 4 członków: prezesa, dwóch vice-prezesów i skarbnika.

§ 18

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz Uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie budżetów i preliminarzy,
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. uchwalenie regulaminów,
 7. rozporządzanie majątkiem stowarzyszenia,
 8. powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 11. prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia,
 12. organizowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 14. utrzymywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu.

Komisja Rewizyjna

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym: przewodniczącego, jego zastępcy, oraz sekretarza. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

§ 20

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 21

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 22

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. dochody z majątku,
 3. darowizny, zapisy i spadki,
 4. wpływy z działalności statutowej,
 5. ofiarność publiczna,

§ 23

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub vice-presesa oraz skarbnika. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub vice-prezesa.

 

 

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24

Uchwalenie zmian w statucie oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów - przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

pdf ikonaStatut.pdf