chlapowo3

 

Na podstawie par.15 pkt 2 i 4 Statutu Stowarzyszenia w związku z par.11 statutu oraz uchybieniem formalnym polegającym na nie dokonaniu wyboru Komisji Rewizyjnej podczas Walnego Zebrania Członków GCG w dniu 19 marca 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków GCG na dzień 8 kwiecień na godzinę 18 tą – I termin,

a w przypadku braku kworum w drugim terminie na godzinę 18.15  w siedzibie firmy Olicon 80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 23 z następującym porządkiem obrad:

 

1.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zebrania Członków GCG
2.Wybór komisji skrutacyjnej
3.Wybór Komisji Rewizyjnej 4.Zakończenie zebrania

 

 

 

 

 

wizja orłowo male