Zestawienie - rok 2011

Saldo na 01.01.2011 - 7 907,95 zł   na koncie oraz lokaty bankowe - 60.000,00 zł
Przychody w roku 2011 łącznie 43.544,38 zł w tym:
- Wpłaty na konto FWRP wyniosły 16 455,00 zł
- Wpłata z darowizn podatkowych 1% 24.231,30 zł
- Wpływy z odsetek wyniosły 2.858,30 zł
Wypłaty z FWRP na cele statutowe wyniosły łącznie 9.157,55 zł
Dodatkowe lokaty bankowe 25.000 zł
Inne wypłaty z FWRP (koszty obsługi księgowej, podatki, przeksięgowanie odsetek bankowych) 3.563,00 zł
Stan konta FWRP na koniec 2011 r. wyniósł 101.309,53 zł.

Sprawozdanie Finansowe, Bilans oraz rachunek Zysków i Strat został przyjęty bez zastrzeżeń na Walnym Zebraniu Członków Gdyńskiego Stowarzyszenia Paralotniarzy "Glide Club Gdynia" w dniu 14 kwietnia 2012 r.

 

Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2011

MiesiącPrzychody FWRP1 %Odsetki bankoweWypłaty (rozchód)Inne wypłaty (rozchód)Stan na koniec m-caLokaty
Saldo na 01.01.2011 7 907,95
- - - - -
60 000,00
  - - - - -   -
Styczeń 522,50 56,70 477,58 1 596,69 - 7 368,04 -
Luty 547,50 130,80 - - - 8 046,34 -
Marzec 917,50 466,40 362,16 - 1 712,00 8 080,40 -
Kwiecień 477,50 - -

1465,55

2 250,00

288,00 4 556,35 -
Maj 10 597,50 181,10 310,82 - 15 000,00 643,77 15 000,00
Czerwiec 537,50 2 006,90 0,11 - - 3 188,28 -
Lipiec 432,50 19 993,30 0,87 - - 23 614,95 -
Sierpień 537,50 403,20 141,71 - 20 000,00 4 697,36 20 000,00
Wrzesień 467,50 - 0,41 - -  5 165,27 -
Październik 492,50 979,60 0,46 - - 6 637,83 -
Listopad 492,50 - 0,57 - - 7 130,90 -
Grudzień 432,50 13,30 1 563,39 3 845,31 1 563,00 5 294,78 1 563,00
Wpłaty w 2011r. 16 455,00 - - - - - -
  24 362,95
24 231,30
2 858,08
9 157,55 38 563,00
3 731,78
96 563,00