Każdy pilot decydujący się na lot na lotnisku w Borsku robi to na własne ryzyko  i ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie kosekwencje cywilno - prawne wynikające z danego czynu. Kierownik Startu jak również Wyciągarkowy nie odpowada za poziom wyszkolenia, stan techniczy użytego sprzętu paralotniowego i jego wyposażenia, oraz właściwego zachowania sie pilota podczas holowania. Branie udziału przez Pilota w całej procedurze startowej oznacza automatycznie akceptację niniejszych warunków.

 

 

1. Przed lotami piloci:

 • powiadamiają AMC POLSKA (Zespół ASM-3) o planowanych lotach: TEL:+ 48 22 574 57 33 (do 5735)
 • sprawdzają pogodę (siła i kierunek wiatru, rozwój zachmurzenia: burze!!!),
 • ustalają kolejkę startową poprzez ułożenie kasków przy wskaźniku wiatru (rękaw)
 • wybierają kierownika startów

2. Każdy pilot powinien posiadać:

 • Świadectwo Kwalifikacji, uprawnienia do lotów holowanych "H",
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie paralotniowe)
 • paralotnię sprawną technicznie, kask, system hamujący,
 • system łączności (radio 2m)

 

2.1 Obowiązki pilota:

 • każdy pilot zobowiązany jest do przestrzegania IWL Borsk.
 • na  ew. prośbę kierownika startów przedstawienie uprawnień 
 • każdy z pilotów  dba o czystość startowiska. 
 • po wylądowaniu poza terenem lotniska (lądowanie niewidoczne dla kierownika startów): zgłoszenie lądowania na lotnisko i ustalenie z lotniskiem sposobu powrotu

 

2.2. Obowiązki Pilotów PPG:

 • każdy pilot PPG zobowiązany jest do latania nad wyznaczonymi terenami ( pas startowy i tereny w kierunkach E, NE) . Niedopuszczalne jest , pod kara zakazania lotów  na lotnisku w Borsku  latania nad miejscowością Borsk, oraz nad jeziorami, miejscami wypoczynku i strefami ciszy.
 • lot nad domami mieszkalnymi nie może być poniżej 100m.

 

3. Kierownik startów:

Uwaga! Kierownik startów jest funkcją społeczną i dobrowolną! Może odmówić jeśli np. nie czuje się  na siłach wypuszczać początkujących pilotów, ma wątpliwości co do umiejętności pilota w danych warunakch lub co do stanu technicznego jego sprzętu.

Kierownik startów jest pilotem (z lcencją) o dużym doświadczeniu, posiadającym odpowiednie uprawnienia i ubezpieczenie OC.

 • KS:
 • - wybiera miejsca startu spełniającego wymogi bezpieczeństwa (start z boku pasa, odpowiedni kierunek wiatru, bezpieczna odległość od zaparkowanych samochodów oraz przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie), obserwuje przestrzeni powietrznej wokół lotniska: samoloty, burze!!!
 • - przestrzega procedury startowej,
 • - utrzymuje dyscyplinę na miejscu startu (cisza radiowa, psy, dzieci...),
 • - natychmiast przerywa start (lot) poprzez komendę STOP STOP STOP  jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pilota bądź innych osób (np. splątane linki, skrzydło niestabilne, skrzydło przeciąga się, znaczne odejście z kierunku holowania, pilot nie panuje nad skrzydłem, zagrożenie zaczepienia holu o pojazdy bądź przeszkody terenowe),
 • - obserwuje holowaną paralotnię do zakończenia holu. (jeśli startuje pilot o małym doświadczeniu udzielanie wskazówek pilotowi w czasie holu),
 • - obserwuje pogodę i w razie zagrożenia przerywa starty,
 • - pilnuje, aby osoby postronne oraz pojazdy nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów,
 • - w razie wypadku prowadzi/ uczestniczy w akcji ratunkowej.

Kościerzyna, Dział Pomocy Doraźnej, ul. Piechowskiego 36, tel. 0-58 68-60-666 (ok. 25 km)Kościerzyna, Szpital (058) 686 00-00 (ok. 25 km) 
- zgłoszenie lotów do AMC POLSKA (Zespół ASM-3) lub upewnienie się w momencie przejęcia obowiązków od innego kierownika startów o ich zgłoszeniu

 

4. Obowiązki wyciągarkowego:

 • przed każdym holem - sprawdzenie podczepienia i prawidłowości wskazań zegara, kontrola siłownika (wycieki płynu hydraulicznego - zbyt duży ubytek płynu należy natychmiast uzupełnić),
 • przestrzeganie procedury startowej, potwierdzanie poleceń kierownika startów,
 • w czasie holu - obserwacja pilota tak długo jak to jest tylko możliwe,  obserwowanie wskazań zegara i utrzymywanie siły w granicach +-10 kg od ustalonej (z reguły 70-80 kg),
 • przerwanie holu w razie wystąpienia zagrożenia: przeszkoda na pasie startowym, lina zaczepiona, nieprawidłowe wskazania zegara, usłyszeniu komendy STOP STOP STOP 
 • po holu - zwinięcie liny, podczas zwijania pobieżna kontrola stanu liny, przy zwijaniu liny związanej z kawałków - kontrola stanu połączeń, rozplątanie ew. węzłów na linie
 • wyciągarkowy zapisuje każdy hol w dzienniku lotów - holujący, godzina, imię i nazwisko pilota, skrzydło, nadzór startu, uwagi (np. holujący Piotr Babiak - godz. 16:45 - pilot Andrzej Subocz - fioletowy Freex, nadzoruje Kamil Antkowiak - lot szkoleniowy)
 • jeżeli wyciągarkowym jest pilot to po wykonaniu 4 holi ma prawo do startu poza ustaloną kolejką

5. Procedura startowa i holowania:

 • pilot kontroluje linki, przypina się do skrzydła,
 • wyciągarkowy rozwija linę, po całkowitym rozwinięciu zgłasza - "lina rozwinięta",
 • pilot podczepia się do liny (dopiero po komendzie "lina rozwinięta",
 • kierownik startów sprawdza podczepienie pilota - "pilot gotów, podczepienie sprawdzone",
 • wyciągarkowy podczepia linę, sprawdza siłownik, manometr oraz zamocowanie liny - "lina podpięta, dynamometr sprawdzony",
 • kierownik startów powiadamia wyciągarkowego kto startuje, na jakim skrzydle i w jaki sposób: "startuje pilot Piotr Babiak na skrzydle MAC koloru niebieskiego, start klasyczny",
 • kierownik startów prosi (lub nie) o naciąg wstępny - "proszę naciąg wstępny 20 kg",
 • wyciągarkowy zgłasza gotowość - "jest naciąg wstępny 20 kg, wyciągarka gotowa, silnik pracuje",
 • kierownik startów pyta się pilota czy pilot jest gotów do startu 
 • pilot wydaje komendę startu - "jazda, jazda, jazda",
 • kierownik startu, po decyzji pilota  przekazuje komendę wyciągarkowemu - "jazda, jazda, jazda",
 • wyciągarkowy potwierdza: "jest jazda" i zaczyna holowanie
 • kierownik startów upewniwszy się, że hol przebiega prawidłowo ( bez krawata, skrzydło ustabilizowane, lot zgodnie z kierunkiem holu itp. ) wydaje komendę "pilot w powietrzu "można holować",
 • wyciągarkowy potwierdza usłyszaną komendę "pilot w powietrzu", zwiększa siłę holu do ustalonej i kontynuuje hol
 • wyciągarkowy na prośbę pilota lub kierownika startów "luz na linie" niezwłocznie luzuje linę (siła < 20 kg) i czeka na dalsze polecenia (pilot może zrezygnować z wyczepienia lub wrócić na kierunek holowania),
 • po komendzie "STOP STOP STOP" wyciągarkowy natychmiast zatrzymuje się. Jeżeli siła nie spada - cofa samochód,
 • wyciągarkowy po dojechaniu do końca pasa zgłasza "koniec holu",
 • wyciągarkowy po wyczepieniu liny przez pilota obserwuje, czy lina spada swobodnie. Jeśli tak, zgłasza "lina poszła", w przeciwnym wypadku zgłasza "pilot się nie wyczepił".